Bądź aktywny w sprawach kształtowania prawa, które Ciebie dotyczy

W związku z zamiarem likwidacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości możliwości uiszczania opłaty sądowej znakami opłaty, zgłaszam poważne zastrzeżenia co do uzasadnienia tego zamiaru.

Stanowczo protestuję przeciwko zamiarowi likwidacji znaków opłaty sądowej jako formy uiszczania tej opłaty.

Q.1
Podając poniżej swoje imię i nazwisko popieram powyższy protest *

Jednocześnie upoważniam Mec. Jerzego Marcina Majewskiego do przekazania tego protestu Premierowi, Przewodniczącemu Komitetu Stałego Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości; a w toku prac parlamentarnych Marszałkowi Sejmu i Posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jako wsparcia działań lobbingowych przeciwko wprowadzeniu przepisów likwidujących znaki opłaty sądowej bądź w formie petycji obywatelskiej na ręce Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu; wyrażając zgodę na podanie adresatom moich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie będą one wykorzystane do jakichkolwiek innych celów poza stwierdzeniem mojego poparcia dla protestu.Q.2
Wykonuję zawód: *

Q.3
Proszę podać adres wykonywania zawodu

Podanie adresu wykonywania zawodu nie jest obligatoryjne. Prosimy jednak o podanie przynajmniej miejscowości wykonywania zawodu.


Q.4
Proszę podać swój adres e-mail *

Adres e-mail może być wykorzystany wyłącznie do weryfikacji prawdziwości danych.


Q.5
Proszę podać swój numer telefonu

Podanie numeru telefonu kontaktowego nie jest obligatoryjne. Podany numer może być wykorzystany wyłącznie do weryfikacji prawdziwości danych.

Zapewniam, że dane osobowe popierających protest nie będą wykorzystane do jakichkolwiek celów marketingowych, nie będą ujawnione żadnej osobie ani instytucji, za wyjątkiem ich ujawnienia na listach zbiorczych petycji kierowanych do osób i instytucji wymienionych w p-cie 1.
W szczególności na podany adres e-mail - poza ewentualnym e-mailem weryfikacyjnym - nie będą kierowane jakiekolwiek reklamy ani inna korespondencja o charakterze spamu.

Jerzy Marcin Majewski

adwokat & lobbysta